Статут

У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (“Службени лист РС” бр. 51/09), на скупштини Друштва економиста Ниша одржаној дана 18. 05. 2017. године у Нишу, усвојен је нови

С Т А Т У Т
УДРУЖЕЊА “ДРУШТВO ЕКОНОМИСТА НИША”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Удружење “Друштво економиста Ниша” је струковно, добровољно и невладино непрофитно удружење економиста, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређивања економске науке, струке и праксе.

Члан 2.

Под економистима се подразумевају носиоци универзитетских академских и струковних диплома, као и носиоци мастер диплома, магистарских диплома и докторских диплома, свих из области економије, пословног управљања и пословне статистике и информатике.

Члан 3.

Друштво економиста Ниша (у даљем тексту: Друштво економиста) је правно лице, самостално у остваривању својих циљева и активности одређених Законом, овим Статутом и другим прописима.

Члан 4.

Друштво економиста Ниша чине сви његови чланови, учлањени индивидуално или колективно. Друштво економиста Ниша је члан Савеза економиста Србије, у оквиру кога остварује заједничке интересе и програме у складу са овим Статутом.

 

II ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ

 

Члан 5.

Основни циљеви Друштва економиста су:

1. Развој и популаризација економске науке и струке;
2. Активности на унапређење квалитета корпоративног и јавног управљања;
3. Активности на унапређење привредног система, регулативе и економске политике;
4. Активности на побољшавању конкурентности;
5. Афирмација етичког понашања у економском одлучивању.
6. Активности на едукацији, развоју нових вештина и саветодавна подршка младих људи.
7. Активности на промоцији, подстицању и развоју предузетништва код младих људи.
8. Активности на унапређењу окружења за развој омладинског предузетништва.

Члан 6.

Ради остваривања својих циљева, Друштво економиста развија следеће активности:

организација научних скупова, саветовања, семинара, округлих столова и тематских скупова;
издавачка активност;
пренос знања кроз обуку и тренинг;
сарадња са високошколским институцијама;
сарадња са сродним организацијама у земљи и иностранству.

Члан 7.

Основни циљеви Друштва економиста остварују се:

учествовањем Друштва економиста у раду Савеза економиста Србије
сарадњом са сродним организацијама у земљи и у иностранству
организовањем научно-стручних скупова, саветовања, трибина, округлих столова, и сл. у области унапређивања економске науке, струке и праксе
сарадњом са научним и високошколским институцијама регулаторним телима, државним органима и другим организацијама у земљи и иностранству
Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у складу са законом.

III ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 

Члан 8.

Назив Удржења је: Друштво економиста Ниша.
Скраћени назив је: ДЕН.
Друштво економиста Ниша има седиште у Нишу, Економски факултет, Трг Краља Александра 11, 18000 Ниш.

Члан 9.

Печат Друштва економиста је округлог облика са текстом назива Друштво економиста Ниша, који се исписује на српском језику, ћириличним писмом и то: кружно на ивици печата назив, а у средини лого СЕС-ДЕН.

IV ЧЛАНСТВО

 

Члан 10.

Чланство у Друштву економиста је добровољно.

Чланство може бити индивидуално – физичка лица, и колективно – правна лица.

Индивидуални члан може бити лице које има економско образовање или ради на економским пословима и прихвата циљеве Друштва економиста и Статут.

Чланство се остварује попуном приступнице, на основу које се добија чланска карта. Колективни чланови Друштва економиста су привредни субјекти, њихове асоцијације и удружења и институције које се учлане у Друштво економиста.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Чланство у Друштву економиста за колективне чланове престаје престанком постојања правног лица,

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство може престати због дуже неактивности члана, немогућности да буде члан, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Друштва економиста. ако нарушава одредбе овог Статута или нарушава углед Друштва економиста.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог

Председништва Друштва економиста.

Члан 11.

Чланови Друштва економиста имају право да:

равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева Друштва економиста
учествују у одлучивању на Скупштини Друштва економиста
бирају и буду бирани у органе Друштва економиста
буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима Друштва економиста

Члан 12.

Чланови Друштва економиста су дужни да:
активно доприносе остваривању циљева Друштва економиста.
учествују у складу са интересовањем у активностима Друштва економиста
обављају послове и задатке које им повере органи Друштва економиста
плаћају чланарину

Члан 13.

Чланови органа управљања имају право на награду за учињени допронос у остваривању циљева организације на бази својих активности и ангажовања.

Одлуком Председника Друштва економиста утврђују се врста и висина награде, као и начин финансирања конкретних активности.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 14.

Органи Друштва економиста су: Скупштина, Председништво, Председник, Извршни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник, а у његовом одсуству овлашћени члан Извршног одбора.

Члан 15.

Мандат у органима Друштва економиста је временски ограничен на 4 године, уз могућност реизбора.

V-1 СКУПШТИНА ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 16.

Скупштину Друштва економиста чине његови индивидуални и колективни чланови.

Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Ванреднa седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председништва, на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председништву у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Члан 17.

Седницу Скупштине сазива Председник Друштва економиста, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Супштине и предлогу дневног реда.

Члан 18.

Радом Скупштине Друштва економиста руководи радно председништво

Скупштине које бира Скупштина. Седницом Скупштине председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина усваја Пословник о раду и утврђује начин гласања приликом избора органа Друштва економиста.

Члан 19.

Надлежности Скупштине Друштва економиста:

доноси план и програм рада
усваја Статут, као и измене и допуне Статута
усваја друге опште акте Друштва економиста
бира и разрешава чланове Председништва, чланове Извршног одбора, председника и чланове Надзорног одбора
разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва Друштва економиста
разматра и усваја финансијски план и финансијски извештај
одлучује о висини чланарине за следећу годину
одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва
одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
бира представнике-делегате за Скупштину Савеза економиста Србије
решава друга питања од значаја за рад Друштва економиста

Члан 20.

Скупштина Друштва економиста пуноправно одлучује када је присутно више од половине чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

V-2 ПРЕДСЕДНИШТВО ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 21.

Председништво Друштва економиста је највиши извршни орган Друштва економиста, који се стара о спровођењу циљева удружења утврђених овим Статутом.
Председнишво Друштва економиста има 25 (двадесет пет) чланова, које бира и опозива Скупштина.
Председништво бира из својих редова Председника и чланове Извршнг одбора Друштва економиста.
Председништвом руководи и председава Председник Друштва економиста.
Мандат Председника и чланова Председништва траје четири године. Они се могу поново бирати на исту функцију.

Члан 22.

Надлежности Председништва Друштва економиста:

руководи радом Друштва економиста између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва економиста
организује редовно обављање делатности Друштва економиста
спроводи политику Друштва економиста у складу са Статутом, Програмском оријентацијом и закључцима Скупштине
доноси финансијске одлуке
одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање
одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Друштва економиста
доноси Програм рада на основу програмске оријентације утврђене на
седници Скупштине
доноси одлуке о формирању радних тела, одбора и других облика организовања
доноси друге одлуке у складу са Статутом, битне за рад Председништва Друштва економиста
обавља и све друге послове у складу са закључцима Скупштине
поверава посебне послове појединим члановима
управља имовином Друштва економиста

Члан 23.

Председништво Друштва економиста пуноправно одлучује ако седници присуствује најмање једна половина чланова, односно, писмено изјашњених чланова који нису у могућности да присуствују седници. Одлучивање може бити и на телефонским седницама. Председништво доноси одлуке већином гласова свих чланова.

V-3 ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 24.

Надлежности Председника Друштва економиста:

заступа Друштво економиста у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца
председава скуповима Друштва економиста
сазива Скупштину Друштва економиста
предлаже чланове Председништва Друштва економиста
предлаже Извршни одбор Друштва економиста
стара се о спровођењу одлука Скупштине и Председништва Друштва економиста
подноси Председништву годишњи извештај и предлаже план рада
обавља друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Председништва
обавештава надлежне органе о свим променама које се уписују у регистар у законом предвиђеном року

Мандат Председника траје четири године са могућношћу реизбора.

V-4 ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 25.

Извршни одбор чине председник и пет чланова.

Надлежности Извршног одбора Друштва економиста:

помаже Председнику Друштва економиста у обављању послова и задатака у припреми седница и стара се о њиховом успешном одржавању
брине се о спровођењу одлука Председништва
брине се да записници са седница и други материјали, као и неопходне информације квалитетно и благовремено припреме и доставе заинтересованим лицима
извршава и друге послове и задатке које му повере Председник и Председништво Друштва економиста
На предлог Председника, Извршни одбор бира из својих редова члана који замењује Председника у случају његове одсутности и спречености. Тај члан

Извршног одбора је овлашћен да, у одсуству Председника, заступа Друштво економиста и потписују сва финансијска и новчана документа у име Друштва економиста.

V-5 НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 26.

Надзорни одбор је орган Друштва економиста који се стара о законитости рада и пословања. Надзрни одбор контролише финансијско пословање Друштва економиста и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава

Председништво Друштва економиста. Председника и два члана Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина Друштва економиста. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 27.

Надлежности Надзорног одбора:

прати и контролише спровођење Закона, Статута и дргих аката Друштва економиста
контролише материјално и финансијско пословање Друштва економиста и његових органа
предлаже Председнику и Председништву Друштва економиста мере у циљу унапређења пословања

Члан 28.

Стручно-административне и финансијске послове Друштва економиста води стручна служба.

VI ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 29.

Рад Друштва економиста је јаван. Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и шире јавности о раду и активностима Друштва економиста, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи финансијски извештаји и извештаји о активности Друштва економиста подносе се члановима на седници Скупштине.

VII ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА ЕКОНОМИСТА

 

Члан 30.

Друштво економиста се финансира из:

чланарина
донација, поклона и спонзорства
котизација и других надокнада за пружене услуге, и
на други законом дозвољен начин

Члан 31.

Чланови Друштва економиста могу, на основу својих чланских улога, да користе одређене погодности и повластице у вези са активностима Друштва економиста.

Врсте, висина, начин и рок коришћења погодности и повластица утврђује се одлуком органа Друштва економиста.

Члан 32.

За учињени допринос у остваривању циљева организације, на бази својих активности и ангажовања, чланови органа Друштва економиста, могу да се награђују према одлукама које доноси Председништво Друштва економиста.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 33.

Друштво економиста престаје са радом на основу решења надлежних органа и/или на основу одлуке Скупштине, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 34.

У случају престанка рада, имовина Друштва економиста пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 35.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удржењима.

Члан 36.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупшине Друштва економиста Ниша, а примењује се даном уписа у Регистар код надлежног органа.